เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาจองซื้อ 21-22 และ 25-27 พฤษภาคม 2563 (5 วันทำการติดต่อกัน)  
1. จดหมายแจ้งการจัดสรร  
2. หนังสือแจ้งการจัดสรร  
3. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
4. แผนที่สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
5. หนังสือมอบอำนาจ  
 
 
   
   
   
     
Bangkadi Industrial Park, Mu 5, 152 Tiwanon Road, Amphur Muang, Pathumthani 12000,Thailand
Tel: (66-2) 5011241-6 Fax: (66-2) 5011248 E-mail: webmaster@dracopcb.com
© Copyright Draco PCB Public Company Limited. All rights reserved.